Wspólnota parafialna

Parafia jest gronem ochrzczonych wiernych, którzy w łączności z papieżem i biskupem lokalnym, prowadzeni duchowo przez proboszcza, budują wspólnotę opartą na łączności z Chrystusem i na wzajemnych więzach miłości chrześcijańskiej. Każda parafia jest częścią wielkiej wspólnoty Kościoła.

Wspólnotę parafii pod wezwaniem Przemienienia pańskiego w Jałówce tworzą mieszkańcy Jałówki i okolicznych wsi: Bachur (położonych 8 km od kościoła), Bondar (15 km), Bagniuk (13 km), Brzeziny (6 km), Cisówki (6 km), Ciwoniuk (14 km), Dublan (4 km), Kituryk (3 km), Kondratek (2 km), Leonowicz (6 km), Łuplanki (6 km), Kol. Mostowlan (5 km), Nowosad (4 km), Podozieran (10 km), Rybak (13 km), Szymek (5 km), Tajnicy (13 km), Wiejek (10 km), Zaleszan (5 km), Zielonej (6 km), Zubek (12 km) i Zubrów (9 km). Na terenie parafii znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej: w Jałówce i Garbarach. Do wspólnoty parafialnej należą katolicy - 690 osób. W dużej części są to osoby dorosłe i w podeszłym wieku. Niewiele jest dzieci i młodzieży.

Wspólnotę parafialną tworzymy przede wszystkim gromadząc się na niedzielnej Eucharystii. Poprzez słuchanie Słowa Bożego i Komunię Świętą doświadczamy jedności z Bogiem i budujemy więzi międzyludzkie. Osoby starsze i chore, które nie mogą uczestniczyć we Mszy Świętej, mają okazję łączyć się ze wspólnotą parafialną poprzez modlitwę i ofiarę cierpienia.

Do budowania jedności każdy może włączyć się na swój sposób. Osoby należące do Rady Parafialnej pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania parafii. Do Rady Parafialnej należy jedna lub dwie osoby z Jałówki i każdej wsi. Trzeba podkreślić ich troskę dobro parafii.

Wielce zaangażowaną osobą w życie parafii jest Organista, pan Marian Hajduczenia. Z wielką troską pomaga on w prowadzeniu śpiewów w czasie Mszy Świętych i nabożeństw. Robi to, od wielu lat, nie żądając wynagrodzenia.

Na co dzień można liczyć na wsparcie Zakrystiana, pana Feliksa Kleinszmidta. Razem z żoną, panią Ewą, dba o przygotowanie liturgii, porządek w kościele i wokół niego a także na cmentarzach. Ksiądz Proboszcz może zawsze liczyć na ich pomoc.

Bardzo solidnie funkcjonuje Schola Parafialna, której „głową” jest pan Piotr Dąbrowski. Co charakterystyczne, tworzą ją młodzi i osoby dorosłe. Cieszę się z ich rzetelności.

Nie można zapomnieć o Ministrantach. Do tej grupy należą chłopcy, którzy od lat służą przy ołtarzu i w czasie różnego rodzaju nabożeństw. Wielką bolączką jest brak w tej grupie chłopców ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

Osobną posługę we wspólnocie parafialnej pełnią osoby tworzące Białą Procesję. Na Boże Ciało oraz w pierwsze niedziele miesiąca gorliwie podejmują zadania do których się zobowiązali. Trzeba podkreślić wielką rolę odpowiedzialnej z funkcjonowanie Białej Procesji, pani Reginy Mielko.

Nie można zapomnieć o wszystkich należących do Kółek Żywego Różańca i Grona Przyjaciół Seminarium. Bez ich modlitwy i duchowego wsparcia życie parafialne nie byłoby takie samo.

Posługę pasterską i jednoczącą całej parafii pełni jej Proboszcz. Jest nim ksiądz Andrzej Walendziuk, kapłan wyświęcony w Białymstoku, w 1988 r. To jego szósta parafia, a pierwsza jako proboszcza.